Pamiętnik Teatralny 2019/1

Jarosław Komorowski (red. nacz.)

Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN

ISBN/ISSN: 0031-0522
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 153

20,00 zł

więcej mniej

„PAMIĘTNIK TEATRALNY” 2019 z. 1

Spis treści

I.ROZPRAWY I ARTYKUŁY

1.Katarzyna B u c z e k, „Pokaz rybek magnetycznych”. Widowiskowa popularyzacja wiedzy w Gimnazjum/Liceum Wołyńskim w Krzemieńcu

2.Günter B e r g h a u s, Lothar Schreyer a sztuka sceniczna ekspresjonizmu, przekł. Katarzyna L u k a s

3.Maria M a k a r u k, Na drodze do marca – szczecińskie Dziady 1966

II.HELENA MODRZEJEWSKA

1.Dziennik Heleny Modrzejewskiej 1 I –16 II 1893, oprac. Dorota J a r ząb e k-W a s y l, Alicja Kęd z i o r a, Emil O r z e c h o w s k i

2.Alicja K ę d z i o r a, Emil O r z e c h o w s k i, Wydawnicze losy Dziennika

3.Dorota J a r ząb e k-W a s y l, W rytmie kół. Zapiski Heleny Modrzejewskiej z amerykańskiego tournée w 1893 roku

III.MATERIAŁY

1.Edward B o n i e c k i, Jak Henryk Siemiradzki malował kurtynę dla Teatru Miejskiego w Krakowie. Listy malarza do Konrada Wentzla

2.Andrzej P r o n a s z k o, Obrona Lwowa, wstęp i oprac. Monika C h u d z i k o w s k a i Mariola S z y d ł o w s k a

IV.KORESPONDENCJA

1.Przeprosiny

http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-historii-i-teorii-teatru/pamietnik-teatralny.-redakcja/spisy-tresci