Nowość zdjęcie Pamiętnik Teatralny 2/2022

Pamiętnik Teatralny 2/2022

Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN

ISBN/ISSN: 0031-0522
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 192
Oprawa: miękka
Dostępność: dostępna (wysyłka do 3 dni)

Od redakcji

Historie lokalne, którymi rozpoczynamy „Pamiętnik Teatralny” 2022/2, to konty-nuacja umieszczonego w poprzednim zeszycie bloku tematycznego o roli teatru i performansu w kulturach miejskich. Autorki artykułów skupiają się tym razem na zmiennej roli regionalnych teatrów w przestrzeni miasta oraz na relacjach między teatrem i jego archiwum a historią i kondycją lokalnych społeczności.

Czytaj więcej

20,00 zł

więcej mniej

Dorit Yerushalmi, opisując centrum teatralne w Wadi Salib w Hajfie, zastanawia się, czy teatr może się przyczynić do procesu pojednania lokalnej społeczności. Claire Cochrane analizuje historię archiwum Birmingham Repertory Theatre Company i relacji, które ją kształtowały, uwypuklając zarazem jej związek ze zmianami architektonicznymi i urbanistycznymi stanowiącymi rezultat regio-nalnej polityki kulturalnej.
W tym zeszycie inaugurujemy blok Historie (i teorie) teatru: Powroty, w którym będziemy publikować teksty nawiązujące do dziedzictwa polskiej myśli teatrolo-gicznej. Autorzy umieszczonych w nim artykułów podejmują dialog ze Zbigniewem Raszewskim i Jerzym Gotem. Sabina Brzozowska wydobywa dramatyczny i teatral-ny potencjał Tragedii Eumenesa Tadeusza Rittnera uznanej przez Raszewskiego za jedną z najgorszych sztuk tego autora. Jakub Chachulski poszerza ustalenia Raszewskiego i Gota, analizując lwowskie Amazonki Wojciecha Bogusławskiego i Józefa Elsnera za pomocą narzędzi muzykologicznych i komparatystycznych.W dziale Rozprawy i artykuły znalazły się teksty poświęcone polskiej dzie-więtnastowiecznej kulturze dramatyczno-teatralnej. Dorota Jarząbek-Wasyl przygląda się ówczesnym obyczajom teatralnym z perspektywy lekarzy teatral-nych. Opisuje formy i zakres ich działalności zawodowej, a także ich wpływ na kształt i postrzeganie teatru jako instytucji. Marek Dybizbański rekonstruuje genezę pośmiertnie wydanego poematu dramatycznego Sędziowie ateńscy Teofila Lenartowicza, by skupić się na istotnych cechach zachowanej we fragmencie wersji przygotowywanej do wystawienia w teatrze.
Zeszyt zamykają Prezentacje, a w nich dwugłos na temat książki A History of Polish Theatre pod redakcją Katarzyny Fazan, Michala Kobialki i Bryce’a Lease’a. Daniel W. Pratt docenia niekanoniczne podejście do historii widoczne w zamyśle publikacji, która została podporządkowana nie zasadzie linearnej chronologii, lecz idei Benjaminowskich konstelacji umożliwiającej ukazanie nieoczekiwa-nych splotów przeszłości i teraźniejszości. Dorota Sosnowska szuka w książce propozycji historiograficznych, dzięki którym można przezwyciężyć myślenie o polskości i doświadczeniu peryferyjności przez pryzmat binarnych opozycji wschód–zachód oraz centrum–peryferia.