Ryszard Bolesławski. Jego twórczość i jego czasy/Richard Boleslavsky. His Work and His Times

Barbara Osterloff (red.)

Wydawnictwo: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-944934-1-7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 623
Oprawa: twarda

Książka Ryszard Bolesławski. Jego twórczość i jego czasy to przedsięwzięcie bardzo ambitne. Autorom nie chodzi tylko o przypomnienie o wybitnym twórcy pierwszej połowy XX wieku. Ich zamiarem jest chyba przede wszystkim otwarcie nowych perspektyw badawczych, zainspirowanie kolejnych historyków teatru, filmu i literatury do prac nad spuścizną Bole- sławskiego. Dodajmy: spuścizną międzynarodową, bo przecież bohater książki zaznaczył swoją obecność co najmniej w kulturze polskiej, rosyjskiej i amerykańskiej. Dlatego – co warto podkreślić – wszystkie teksty mają dwie wersje językowe: polską i angielską.
Tak więc Bolesławski powrócił.

Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. IBL PAN

Richard Boleslavsky: His Work and His Times is a very ambitious undertaking. The authors did not just wish to remind us about the outstanding artist of the first half of the twentieth cen- tury. Their aim was probably primarily to open new research perspectives, inspiring subsequent historians of theatre, film and literaturę to work on the legacy of Boleslavsky. Let us add: international legacy, because the hero of the book marked his presence at least in Polish, Russian and American cultures. Which is why – what is worth emphasizing – all texts have two language versions: Polish and English.
So Boleslavsky has come back.

Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. IBL PAN

Książka jest dopiero drugą pozycją typu monograficznego poświęconą temu niezwykłemu zjawisku jakim był Ryszard Bolesławski. Wychodzi w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Tom nadzwyczaj ciekawie, a chwilami wręcz fascynująco opowiada o krótkim, ale jakże owocnym życiu reżysera, aktora, pedagoga, pisarza, żołnierza. Z jednej strony uzupełnia stan badań, z drugiej jest – również w swym zamierzeniu – jednym wielkim wołaniem o więcej.

Dr hab Jagoda Hernik Spalińska, prof. IS PAN

The book is only the second monograph devoted to this extraordinary phenomenon – Richard Boleslavsky. It comes out in two language versions, Polish and English. The volume tells about the short, yet very fruitful, life of the director, actor, teacher, writer and soldier in an extremely interesting, and at times fascinating, way. On the one hand, it complements the State of research, on the other it is – also in its intent – one big ery for more.

Dr hab. Jagoda Hernik Spalińska, prof. IS PAN