European Dance since 1989. Communitas and the Other. Taniec w Europie po 1989. Communitas i Inny

Wydawnictwo: Routledge Taylor & Francis Group, Instytut Muzyki i Tańca

ISBN/ISSN: 978-0-415-83213-7
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 385
Dostępność: zapas wyczerpany

Zbiór tekstów opisuje rozwój tańca współczesnego w Europie Środkowej i Wschodniej po przemianach ustrojowych – czy wręcz rewolucjach – które miały miejsce w 1989 roku. Państwa Europy Środkowej i byłego bloku wschodniego były istotnymi ośrodkami tańca – szczególnie tańca teatralnego – przez cały wiek dwudziesty. Na skutek rozpadu tradycyjnych struktur instytucjonalnych w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia wyłoniły się w środowiskach tanecznych tych krajów różnorodne postawy estetyczne i ideologiczne. Były to zarówno próby reformy baletu klasycznego, jak i starania o uzyskanie niezależności od wpływów państwa, zaś charakter każdej był wypadkową różnorakich kontekstów i okoliczności specyficznych dla danego państwa. Każdy z prezentowanych w niniejszym zbiorze tekstów poświęcony jest strategiom działania przyjętym przez środowisko taneczne innego kraju. By ułatwić czytelnikowi dokonywanie porównań, rozdziałom nadano podobną formę. Omówiono w nich w szczególności: - kontekst historyczny oraz korzenie obecnie istniejących form tańca współczesnego, - klimat społeczno-polityczny, w którym powstawały nowe zespoły i formy tańca - zależności między poszukiwaniami estetycznymi a patronatem instytucjonalnym, - sylwetki osób, które odegrały kluczową rolę w rozwoju tańca w opisywanym kraju, - sytuację, w jakiej obecnie znajduje się ta dziedzina sztuki i przyczyny tego stanu Motywem przewodnim książki jest idea wspólnoty – zbiór ma pokazać, jak różnorodne postawy przyjęte przez środowiska tańca w opisywanych krajach nawiązywały, w sposób mniej lub bardziej zamierzony, do tego pojęcia. Wyrazem tego zjawiska były powiązania opozycyjne, struktury instytucjonalne czy wyodrębniające się wspólnoty artystyczne zrzeszających tancerzy i choreografów.

Źródło: www.taniecpolska.pl