Pamiętnik Teatralny 2019/2

Jarosław Komorowski (red. nacz.)

Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN

ISBN/ISSN: 0031-0522
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 188

20,00 zł

więcej mniej

„PAMIĘTNIK TEATRALNY” 2019 z. 2

Spis treści

I.ROZPRAWY I ARTYKUŁY

1.Rafał W ę g r z y n i a k, Wojna i zagłada. Odbicie doświadczeń z lat 1939–1945 w przedstawieniach i pisarstwie Erwina Axera

2.Jacek K o p c i ńs k i, Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej

II.„TEATR I DRAMAT W WIĘZIENIU. WIĘZIENIE W TEATRZE I DRAMACIE”

1.Magdalena H a s i u k, „Lepiej budować mosty niż ściany”

2.Jess T h o r p e, To nie jest jedna historia, przekł. Joanna K o c e m b a-Że b r o w s k a

3.John B e r g m a n, „Oto Ja”. Semiotyka maski w pracy amerykańskiego zespołu Geese Theatre Company, przekł. Emilia O l e c h n o w i c z

4.Agnieszka B r e s l e r, „Odkluczanie”i „Kobietostan”. Kolektywny charakter pracy teatralnej osób pozbawionych wolności

5.Ashley L u c a s, Teatr jako strategia budowania wspólnoty. Sztuka jest i nie jest rozwiązaniem, przekł. Justyna B i e r n a t

6.Sławomir S i d o r o w i c z, Grupa teatralna Piktogram. Teatr reżyserski Floriana Staniewskiego

7.Łukasz P r u c h n i a k, Sen nocy letniej Zapalonych.org w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Refleksje koordynatora projektu

8.Anna C h o j n a c k a, „Więcej niż teatr”. Sprawozdanie z konferencji

III.MATERIAŁY

1.Listy Ludwika S o l s k i e g o do córki, Anny Sosnowskiej. 1945–1954, wstęp Wojciech S z t a b a, z rękopisów przepisała Krystyna D a m a r, opracował i przypisami opatrzył Janusz D e g l e r

Summaries, trans. Piotr S z y m o r

www.ispan.pl/spis-tresci-pt-22019.pdf